Jump to content

Amakesh

Members
  • Posts

    1
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by Amakesh

  1. Mam następujące dwie metody. Potrzebuję ustawić zdjęcie/film jako załącznik do wpisu(przypomnienia) w aplikacji ToDo - Lsita zadań(projekt na zaliczenie). Podkreśla mi na czerwono onActivityResult w super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data); i pokazuje błąd "Cannot resolve method 'onActivityResult(int, int, android.content.Intent)' " AddActivity.java Button button_z = (Button) findViewById(R.id.button_z); button_z.setonclickListener(new View.onclickListener() { @Override public void onclick(View view2) { selectImage(); } @Override protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) { super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data); if (resultCode == RESULT_OK) { if (requestCode == REQUEST_CAMERA) { Bitmap thumbnail = (Bitmap) data.getExtras().get("data"); thumbnail.compress(Bitmap.CompressFormat.JPEG, 90, bytes); ByteArrayOutputStream bytes = new ByteArrayOutputStream(); thumbnail.compress(Bitmap.CompressFormat.JPEG, 90, bytes); File destination = new File(Environment.getExternalStorageDirectory(), System.currentTimeMillis() + ".jpg"); FileOutputStream fo; try { destination.createNewFile(); fo = new FileOutputStream(destination); fo.write(bytes.toByteArray()); fo.close(); } catch (FileNotFoundException e) { e.printStackTrace(); } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } imageView.setImageBitmap(thumbnail); } else if (requestCode == SELECT_FILE) { Uri selectedImageUri = data.getData(); String[] projection = {MediaStore.MediaColumns.DATA}; CursorLoader cursorLoader = new CursorLoader(AddActivity.this, selectedImageUri, projection, null, null, null); Cursor cursor = cursorLoader.loadInBackground(); int column_index = cursor.getColumnIndexOrThrow(MediaStore.MediaColumns.DATA); cursor.moveToFirst(); String selectedImagePath = cursor.getString(column_index); Bitmap bm; BitmapFactory.Options options = new BitmapFactory.Options(); options.inJustDecodeBounds = true; BitmapFactory.decodeFile(selectedImagePath, options); final int REQUIRED_SIZE = 200; int scale = 1; while (options.outWidth / scale / 2 >= REQUIRED_SIZE && options.outHeight / scale / 2 >= REQUIRED_SIZE) scale *= 2; options.inSampleSize = scale; options.inJustDecodeBounds = false; bm = BitmapFactory.decodeFile(selectedImagePath, options); imageView.setImageBitmap(bm); } } private void selectImage() { final CharSequence[] items = { "Zrób zdjęcie lub nagranie", "Wybierz istniejące", "Anuluj" }; AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(AddActivity.this); builder.setTitle("Dodaj załącznik"); builder.setItems(items, new DialogInterface.onclickListener() { @Override public void onclick(DialogInterface dialog, int item) { if (items[item].equals("Zrób zdjęcie lub nagranie")) { Intent intent = new Intent(MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE); startActivityForResult(intent, REQUEST_CAMERA); } else if (items[item].equals("Wybierz istniejące")) { Intent intent = new Intent( Intent.ACTION_PICK, android.provider.MediaStore.Images.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI); intent.setType("image/*"); startActivityForResult( Intent.createChooser(intent, "Wybierz plik"), SELECT_FILE); } else if (items[item].equals("Anuluj")) { dialog.dismiss(); } } }); builder.show(); } }
×
×
  • Create New...